South of Ireland Open 2011
Men's Foil

Poules, round No 1

  Poule No 1 V/M Indicator HS
HAYES Rory Ucc   V V 1 2 4 2/5 1 17
SHANAHAN David Ul 1   V 3 1 2 1/5 -12 12
DWAN Patrick Cyrano 0 4   0 0 1 0/5 -20 5
HAYES Julian Salle Dublin V V V   1 1 3/5 3 17
MARTIN Fergal Maynooth V V V V   V 5/5 20 25
NICHOLL James Foyle Fencing Club V V V V 1   4/5 8 21

 

  Poule No 2 V/M Indicator HS
WYATT John Ucd   V V V V V 5/5 18 25
BEIRNE Kevin It Carlow 0   V 2 3 2 1/5 -10 12
MC CLOSKEY James Cyrano 0 2   1 0 0 0/5 -22 3
SALTER Duncan Pembroke 3 V V   1 3 2/5 -1 17
MCGLYNN Noel Maynooth 3 V V V   V 4/5 14 23
WILSON Peter Ucc 1 V V V 0   3/5 1 16

 

  Poule No 3 V/M Indicator HS
MC CABE John Boyne Valley   2 0 V 0 V 2/5 -6 12
MAHER Kevin Maynooth V   V V V V 5/5 18 25
DONG Li Dufc V 3   V V 4 3/5 9 22
CORBETT Alan Cyrano 3 0 1   3 2 0/5 -16 9
GOODE BEGLEY Finbarr Dufc V 2 2 V   V 3/5 6 19
SCHUSTOW Daniel Ucc 0 0 V V 0   2/5 -11 10

 

  Poule No 4 V/M Indicator HS
BODELS Callum Campbell   3 V V V V 4/5 9 23
BURNSIDE David Foyle Fencing Club V   V4 V V V 5/5 14 24
RODGERS Noel Maynooth 3 2   V4 V V 3/5 4 19
MAC UNFRAIDH Ruairi Cyrano 3 3 3   V V 2/5 0 19
HOGAN Colin Ucc 1 0 0 3   0 0/5 -21 4
CYBULSKI Maciej Cyrano 2 2 3 2 V   1/5 -6 14

 

  Poule No 5 V/M Indicator HS
O'SULLIVAN John Cyrano   V 2 2 V 1 2/5 -4 15
QUINN Ronan Ucd 3   0 1 V V 2/5 -2 14
BLAIX Cian Nuig V V   0 V 0 3/5 2 15
FENWICK Andrew Foyle Fencing Club V V V   V V 5/5 18 25
BURNS Christopher Maynooth 1 0 1 1   1 0/5 -21 4
TRACEY Matthew Ucc V 1 V 3 V   3/5 7 19

 
Document engarde-escrime - 28/08/2011 13:24:43